خدمات

خوابگاه: اداره خوابگاهها در صورت عدم تکمیل ظرفیت خوابگاهها توسط دانشجویان روزانه و شبانه با اخذ شهریه مربوط به استفاده از خوابگاهها با دانشجویان پردیس دانشگاهی همکاری می نماید.

آقای مهندس اکبری (مدیر محترم اداره خوابگاهها) شماره تماس:۹-۳۷۳۵۴۵۰۰داخلی ۲۸۵۰