برنامه زمان بندي مصاحبه از متقاضيان دكتري رياضي تحقيق در عمليات (پرديس)- آناليز عددي و دروس مربوط به مصاحبه