انتصاب سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس،  دکتر فرید مُـر،  رئیس پارک علم و فناوری فارس با صدور حکمی دکتر محسن اسلامی را به سمت سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و  ارتباطات ICT منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس،  دکتر فرید مُـر، رئیس پارک علم و فناوری فارس با صدور حکمی دکتر محسن اسلامی را به سمت سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و  ارتباطات ICT منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس،  دکتر فرید مُـر، رئیس پارک علم و فناوری فارس با صدور حکمی دکتر محسن اسلامی را به سمت سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و  ارتباطات ICT منصوب کرد.